1. Home
  2. Leveringsvoorwaarden nederland

Algemene leveringsvoorwaarden

1. Begrippen
In deze algemene leveringsvoorwaarden (Algemene Voorwaarden) wordt verstaan onder

1.1 Leverancier: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Visiativ Nederland BV, statutair gevestigd te Zaltbommel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rivierenland onder nummer 11065346, kantoorhoudende aan de Hogeweg 133, 5301 LL Zaltbommel.

1.2 Cliënt: iedere natuurlijke- of rechtspersoon met wie Leverancier een Overeenkomst sluit, met wie Leverancier onderhandelt over de totstandkoming daarvan of aan wie Leverancier een aanbieding doet.
 
1.3 Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Leverancier en Cliënt tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, evenals alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
 
2. Toepasselijkheid
 
2.1 Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van Leverancier en Cliënt.
 
2.2 De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Cliënt worden uitdrukkelijk uitgesloten.
 
2.3 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of deze vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Leverancier en Cliënt zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 
3. Aanbiedingen en totstandkoming Overeenkomst

3.1. Aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen na afgiftedatum waarna de aanbieding automatisch komt te vervallen. Alle aanbiedingen kunnen op elk moment worden herroepen, ook indien de aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat.

3.2 Er komt pas een Overeenkomst tot stand wanneer Cliënt een aanbieding van Leverancier schriftelijk aanvaardt. Indien Cliënt een aanbieding aanvaardt, heeft Leverancier niettemin het recht om haar aanbieding binnen 7 dagen na ontvangst van de aanvaarding mondeling of schriftelijk te herroepen, in welk geval tussen partijen geen Overeenkomst tot stand is gekomen.
 
3.3 Indien in de aanvaarding van de aanbieding voorbehouden en/of wijzigingen zijn opgenomen door Cliënt komt de Overeenkomst in afwijking van het hiervoor genoemde niet eerder tot stand dan nadat Leverancier schriftelijk instemt met voorbehouden en/of wijzigingen.
 
3.4 Indien Cliënt mondeling dan wel schriftelijk een bestelling plaatst bij Leverancier zonder dat deze is voorafgegaan door een schriftelijke aanbieding van Leverancier, komt pas een Overeenkomst tot stand wanneer de bestelling schriftelijk door de directie van Leverancier is bevestigd.
 
4. Uitvoering overeenkomst en garanties
 
4.1 Leverancier zal zijn werkzaamheden uitvoeren naar beste inzicht en vermogen en onder de voorwaarde dat Leverancier juist wordt geïnformeerd door Cliënt voorafgaand en gedurende de uitvoering van de Overeenkomst. Leverancier zal zijn uiterste best doen om de bestelde goederen en diensten overeenkomstig de met Cliënt schriftelijk vastgelegde uitspraken uit te voeren en af te leveren.

4.2 Mededelingen door of namens Leverancier met betrekking tot de kwaliteit, samenstelling, toepassingsmogelijkheden, eigenschappen etc. van de geleverde goederen en diensten worden slechts beschouwd als garanties, indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd in de vorm van een garantie door Leverancier. Van iedere garantie is uitdrukkelijk uitgesloten iedere vorm van schade die Cliënt zelf heeft veroorzaakt, op welke wijze dan ook.

4.3 Indien de geleverde goederen of diensten aan de Overeenkomst voldoen, maar niet geschikt blijken te zijn voor het doel waarvoor Cliënt deze wenst te gebruiken, komt dit voor risico van Cliënt. Dit levert geen tekortkoming aan de zijde van Leverancier op.
 
5. Prijs en betaling

5.1 Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd, alsook exclusief eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen steeds in Euro’s uitgedrukt en dient Cliënt alle betalingen in Euro’s te voldoen.

5.2 De in een aanbieding c.q. Overeenkomst vermelde prijzen van de door Leverancier te leveren goederen zijn exclusief transportkosten.

5.3 Alle door Leverancier afgegeven voorcalculaties en begrotingen hebben slechts een indicatief karakter, tenzij Leverancier schriftelijk anders kenbaar maakt. Aan een door Leverancier afgegeven voorcalculatie of begroting kunnen door Cliënt nimmer rechten of verwachtingen worden ontleend.

5.4 Leverancier is gerechtigd om de prijzen of onderdelen daarvan van nog niet geleverde en/of niet betaalde goederen aan te passen aan eventuele veranderingen in de prijsbepalende factoren, zoals inkoopprijzen, lonen, valutakoersen, wettelijke veranderingen, enzovoort.

5.5 Tenzij anders overeengekomen, geldt een vooruitbetaling van 50%, restant 30 dagen na factuurdatum. Leverancier kan in bepaalde situaties, waaronder slechte kredietwaardigheid van Cliënt, 100% vooruitbetaling eisen.

5.6 Indien hardware onderdeel is van de Overeenkomst, dan dient deze 100% vooruit betaald te worden.

5.7 Indien overeenkomst enkel trainingen behelst, dan dienen deze 100% vooruit betaald te worden en ten laatste 10 dagen voor aanvang van de training betaald te zijn. Afmelding voor een training kan kosteloos tot 5 werkdagen voor aanvang van de eerste trainingsdag; hierna wordt de volledige sessie als afgenomen beschouwd en kan er geen restitutie plaatsvinden. Bij het niet deelnemen aan een gedeelte van een trainingssessie wordt geen restitutie verleend noch wordt een vervangende trainingsdag aangeboden.

5.8 Indien Cliënt bezwaar heeft tegen de ontvangen factuur, dan dient Cliënt deze bezwaren binnen 8 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan Leverancier kenbaar te maken bij gebreke waarvan de juistheid van de factuur komt vast te staan.

5.9 Cliënt is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van een eigen vordering op Leverancier.

5.10 Indien Cliënt de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt aan Leverancier, is Cliënt automatisch in verzuim. Cliënt is over hetgeen hij/zij alsdan verschuldigd is vanaf de datum van verzuim een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte van een maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten waaronder tevens begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen, welke Leverancier moet maken ter effectuering van haar rechten zijn voor rekening van Cliënt. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op een bedrag van 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 200,-- exclusief BTW.

6. Vertrouwelijkheid en overname personeel

6.1 Cliënt is verplicht tot geheimhouding van gegevens die Leverancier in het kader van de Overeenkomst aan Cliënt heeft verstrekt waarvan Cliënt weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn. Indien Cliënt vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal hij deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn en niet aan enige derde openbaar maken. Cliënt zal de verplichting uit dit artikel opleggen aan zijn werknemers en derden die Cliënt bij de uitvoering van een Overeenkomst betrekt.
 
6.2 Leverancier is te allen tijde gerechtigd de naam van Cliënt alsmede een globale omschrijving van de ten behoeve van Cliënt verrichte diensten of geleverde goederen te vermelden op zijn website en/of te noemen bij potentiële opdrachtgevers ter promotie van zijn diensten.
 
6.3 Cliënt zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst evenals één jaar na het einde daarvan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. Aan bedoelde toestemming kunnen voorwaarden zijn verbonden.
 
7. Voorbehoud van eigendom en rechten, en opschorting
 
Het eigendom van de door Leverancier aan Cliënt geleverde goederen gaat pas op Cliënt over als Cliënt alles heeft voldaan inzake hetgeen Leverancier uit hoofde van alle Overeenkomsten met Cliënt en in dat kader verrichte diensten of geleverde goederen te vorderen mocht hebben of krijgen. Leverancier raakt zijn (voorbehouden) eigendom niet kwijt indien en/of doordat Cliënt van Leverancier ontvangen goederen ver- of bewerkt. Cliënt gaat bedoelde goederen in dat geval automatisch bezitten in naam en voor rekening van Leverancier.
 
Rechten, waaronder mede begrepen gebruiksrechten, worden in voorkomend geval aan Cliënt verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat Cliënt alle uit de tussen partijen gesloten Overeenkomst(en) verschuldigde vergoedingen volledig heeft betaald. Indien partijen voor de verlening van een gebruiksrecht een periodieke betalingsverplichting van Cliënt zijn overeengekomen, komt aan Cliënt het gebruiksrecht toe zolang hij zijn periodieke betalingsverplichting nakomt.
 
Indien Cliënt zijn verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat zij zijn verplichtingen niet zal nakomen, is Leverancier gerechtigd om de geleverde goederen waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij Cliënt of bij derden die deze goederen voor Cliënt houden, weg te (doen) halen. Cliënt is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen. Leverancier kan de in het kader van de Overeenkomst ontvangen of gegenereerde goederen, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en (tussen)resultaten van de dienstverlening van Leverancier onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat Cliënt alle aan Leverancier verschuldigde bedragen heeft voldaan.

8. Risico

Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van goederen, producten, gegevens, documenten, programmatuur, databestanden of gegevens die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst vervaardigd of gebruikt worden, gaat over op het moment dat Leverancier of zijn werknemers/gevolmachtigden van Leverancier feitelijke beschikkingsmacht hiervan heeft/hebben verloren waaronder tevens dient te worden verstaan het moment dat goederen door Leverancier aan het adres van het magazijn van de Cliënt worden afgeleverd.
 
9. Rechten van intellectuele eigendom
 
9.1 Cliënt verkrijgt geen recht van intellectuele eigendom met betrekking tot de resultaten van de goederen en/of diensten. Indien Leverancier bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele eigendom, kan een zodanige verbintenis slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien van een specifiek voor Cliënt ontwikkelde programmatuur, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zal gaan op Cliënt, tast dit het recht of de mogelijkheid van Leverancier niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zich zelf hetzij voor derden.

9.2 Alle rechten van intellectuele eigendom op de grond van de Overeenkomst ontwikkelde of aan Cliënt ter beschikking gestelde programmatuur, databestanden, apparatuur of andere materialen, berusten uitsluitend bij Leverancier, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Cliënt verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze Algemene Voorwaarden en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend.

9.3 Het is Cliënt niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig andere recht van intellectuele eigendom uit de programmatuur, databestanden, apparatuur of materialen te wijzigen of verwijderen.

10. Levering en leveringstermijnen

10.1 Alle door Leverancier genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen en (oplever)data zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die hem bij het aangaan van de Overeenkomst bekend waren. Door Leverancier genoemde of tussen partijen overeengekomen tussentijdse (oplever)data, gelden steeds als streefdata, binden Leverancier niet en hebben slechts een indicatief karakter en maken voor de Leverancier een middelenverbintenis uit. Leverancier spant zich er redelijkerwijs voor in uiterste (leverings)termijnen en uiterste (oplever)data zoveel mogelijk in acht te nemen. Leverancier is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (opleverings)termijn of (oplever)datum die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan niet meer gehaald kan worden. Het respecteren van deze termijnen is een middelenverbintenis in hoofden van Leverancier. Evenmin is Leverancier gebonden aan een al dan niet uiterste (oplever)datum of (leverings)termijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de Overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties e.d.) of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van de Overeenkomst zijn overeengekomen: ook het respecteren van deze termijnen/data zijn nimmer te beschouwen als een resultaatsverbintenis in hoofde van Leverancier. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Leverancier en Cliënt in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken.
 
10.2 Cliënt is gehouden al datgene te doen dat redelijkerwijs van Cliënt verwacht kan worden om tijdige levering door Leverancier mogelijk te maken, bij gebreke waarvan Leverancier bevoegd is haar verplichtingen op te schorten.
 
10.3 Wordt een geplande trainingsdag of consultancydag minder dan één week vóór uitvoering door Cliënt om onduidelijke redenen (anders dan ziekte of sterfgeval) afgezegd, dan heeft Leverancier het recht om de kosten van de trainingsdag/consultancydag in rekening te brengen en dit deel van de Overeenkomst als uitgevoerd te beschouwen.

10.4 Een door Cliënt afgenomen training of consultancydag(en) vervalt als – ondanks aandringen van Leverancier – deze niet binnen één kalenderjaar na het aangaan van de Overeenkomst is afgenomen c.q. er concrete afspraken rond de leveringstermijn zijn gemaakt. Heeft betaling al plaatsgevonden, dan valt deze Leverancier toe. Is in de Overeenkomst opgenomen, dat betaling na uitvoering zou plaatsvinden, dan wordt in onderling overleg bepaald hoe levering alsnog en binnen welke termijn kan plaatsvinden.

11. Onderzoeksplicht/klachten

11.1 In het geval Cliënt een gebrek ontdekt in de kwantiteit en/of kwaliteit van de geleverde goederen en/of diensten, dient Cliënt het gebrek onverwijld na ontdekking en niet later dan 21 dagen na levering van de goederen en/of diensten schriftelijk kenbaar te maken aan Leverancier. Indien Cliënt aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet had kunnen constateren binnen de hiervoor genoemde termijn, dient Cliënt het gebrek binnen 21 dagen na ontdekking van het gebrek, althans binnen 21 dagen nadat het gebrek redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, alsnog schriftelijk aan Leverancier te melden.

11.2 De in artikel 11.1 genoemde schriftelijke mededeling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten. Daarnaast dient Cliënt tevens melding te maken van het factuurnummer behorende bij de levering, zodat Leverancier adequaat kan reageren op de klacht.

11.3 Cliënt is slechts na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Leverancier gerechtigd om goederen aan Leverancier te retourneren. Retourzendingen die niet werden voorafgegaan door een klacht en de daarbij behorende gegevens omtrent de klacht alsmede door een schriftelijke toestemming van Leverancier zijn niet toegestaan. In het geval Cliënt in weerwil van deze bepalingen alsnog de goederen retourneert dan wel zonder gegronde reden retourneert zal Leverancier deze goederen, voor zover deze niet door Leverancier worden geweigerd, ter beschikking houden van Cliënt, hetgeen voor rekening en risico komt van Cliënt. Leverancier houdt deze goederen zonder dat sprake is van enige erkenning van de juistheid van een aanspraak op een garantie aan de zijde van Cliënt. De kosten van retourzendingen komen voor rekening van Cliënt.

11.4 Klachten ontheffen Cliënt nimmer van haar betalingsverplichtingen. Aan het in behandeling nemen van een klacht kan Cliënt geen rechten ontlenen.
 
12. Ontbinding en opzegging van de Overeenkomst
 
12.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst. Betalingsverplichtingen van Cliënt en alle andere verplichtingen tot medewerking door de Cliënt of een door Cliënt in te schakelen derde gelden steeds als wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst.

12.2 Indien Cliënt op het moment van ontbinding als bedoeld in het vorige artikel reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Cliënt bewijst dat Leverancier ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Leverancier vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

12.3 Indien een Overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van redenen schriftelijk worden opgezegd. Indien tussen partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 
12.4 Elk der partijen kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien Cliënt – al dan niet voorlopig – uitstel van betaling wordt verleend of indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd.
 
12.5 Onderhoudscontracten worden aangegaan voor de overeengekomen duur en vervolgens door Leverancier stilzwijgend verlengd met dezelfde periode, tenzij anders overeengekomen. Opzeggen kan door dit – uiterlijk drie maanden vóór afloopdatum van het contract – schriftelijk aan Visiativ Nederland kenbaar te maken.
 
12.6 Wordt een onderhoudscontract op een SOLIDWORKS product niet uiterlijk op de laatste dag van geldigheid verlengd, dan verloopt het contract. Wordt dit contract op een later moment weer geactiveerd, dan gaat dit weer in op de eerste dag nà de afloopdatum (backdating). Er worden ook kosten in rekening gebracht over al verstreken maanden/jaren. Uitzondering hierop is een SOLIDWORKS PDM Professional product. Beschikt een dergelijke licentie niet meer over een geldig onderhoudscontract, dan moeten zowel licentie als onderhoudscontract later opnieuw worden aangeschaft.
 
13. Aansprakelijkheid Leverancier
 
13.1 Leverancier is in geval van schade aan goederen of in geval van niet deugdelijk gebleken diensten tot geen verdere (vergoedings-) verplichting gehouden dan met inachtneming van het bepaalde in artikel 12 van de Algemene Voorwaarden. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele andere schade, voortvloeiend uit de (uitvoering van de) Overeenkomst, is uitgesloten.
 
13.2 Voor het geval op enig moment in rechte zou komen vast te staan dat Leverancier voor enige verder schade voortvloeiend uit de (uitvoering van de) Overeenkomst wel aansprakelijk is, is de vergoedingsplicht van Leverancier in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat de waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) aanspraak bestaat, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden in het desbetreffende geval voor rekening van Leverancier komt.
 
13.3 Indien - om welke reden dan ook - krachtens de aansprakelijkheidsverzekering van Leverancier geen uitbetaling mocht plaatsvinden, dan is de aansprakelijkheid van Leverancier beperkt tot maximaal 1 maal het factuurbedrag betreffende de goederen of diensten waardoor de schade werd veroorzaakt.

14. Overmacht
 
14.1 Onder overmacht ex artikelen 1147 en 1148 BWwordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaronder in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, alle van buitenkomende oorzaken,die niet voorzienbaar zijn, waarop Leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Leverancier niet in staat is zijn verplichtingen na te komen dan wel waardoor Leverancier dermate onmogelijk bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar is dat nakoming van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Leverancier verwacht kan worden. Onder overmacht van Leverancier dient tevens te worden begrepen overmacht van toeleveranciers van Leverancier, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers (die door Cliënt aan Leverancier zijn voorgeschreven), gebrekkigheid van goederen, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door Cliënt aan Leverancier is voorgeschreven, overheidsmaatregelen, storingen in de toelevering van energie, storing van internet, storing van computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, oorlog, werkbezetting, stakingen in het bedrijf van Leverancier of van derden (daaronder begrepen toeleveranciers van Leverancier), algemene vervoersproblemen, de onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden van Leverancier of van een toeleverancier van Leverancier en de omstandigheid dat Leverancier een prestatie, die van belang is in verband met de door hem zelf te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt. Leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Leverancier zijn verbintenis had moeten nakomen.
 
14.2 Leverancier kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien een overmachtsituatie langer dan zestig dagen duurt, heeft elk der partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst is gepresteerd, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

15. Wijziging en meerwerk

15.1 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 
15.2 Indien Leverancier op verzoek, of met voorafgaande instemming van Cliënt, of uit noodzakelijkheid voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Cliënt worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van Leverancier. Leverancier is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke Overeenkomst wordt gesloten.

15.3 Indien het noodzakelijk is voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst om de Overeenkomst te wijzigen, is Cliënt binnen de grenzen van het redelijke gehouden daaraan mee te werken. Indien Cliënt weigert binnen een redelijke termijn schriftelijk akkoord te geven ter zake van de door te voeren wijzigingen, heeft Leverancier het recht de Overeenkomst te beëindigen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade jegens Cliënt. In het geval Cliënt de goedkeuring op onredelijke gronden onthoudt, is Cliënt – ongeacht of Leverancier de Overeenkomst heeft beëindigd – gehouden de oorspronkelijk overeengekomen prijs aan Leverancier te voldoen.

16. Vrijwaring

16.1 Cliënt is aansprakelijk voor alle schade, verliezen, kosten en onkosten, die Leverancier of derde partijen lijden als gevolg van of in verband met een tekortkoming in de uitvoering van een Overeenkomst door Cliënt, ongeacht of die schade is veroorzaakt door Cliënt, diens personeel of een andere (rechts)persoon of zaak waarvoor Leverancier rechtens aansprakelijk is.

16.2 Cliënt vrijwaart Leverancier volledig voor alle aanspraken van derden ter zake van schade, verliezen, kosten en onkosten van de derde partijen die voortkomt uit of verband houdt met een tekortkoming in de uitvoering van een Overeenkomst door Cliënt, waaronder mede begrepen maar uitdrukkelijk niet beperkt, tot aanspraken zoals bedoeld in de Wet betreffende de aansprakelijkheid voor produkten met gebreken , alsmede het in die artikelen genoemde franchisebedrag, alsook aanspraken wegens inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht in verband met het geleverde.

17. Overdracht van rechten en verplichtingen

17.1 Cliënt is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde te verkopen en/of over te dragen.
 
17.2 Leverancier is gerechtigd zijn aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde over te dragen.
 
18. Toepasselijk recht en geschillen
 
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Leverancier partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 
Versie: 01-2023