<iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TNV24CD" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

De 3 belangrijkste Best Practices voor Data Migratie

Iedereen heeft het erover, de migratie naar de Cloud en data migratie. Van persoonlijke foto's tot enorme hoeveelheden bedrijfsinformatie, de voordelen van de cloud zijn evident: verhoogde veiligheid, flexibiliteit en toekomstbestendigheid. Maar zoals velen wel weten, is de realiteit van datamigratie een stuk complexer dan het uploaden of overzetten van een paar foto's. Vooral in de maakindustrie waar data cruciaal is voor elke operatie. Visiativ heeft uitgebreide ervaring in migratie processen maar hoort ook de uitdagingen op partner evenementen. 

De belangrijkste zorgen en uitdagingen die we van onze partners horen zijn:

1. Hoe waarborgen we continuïteit
2. Hoe gaan we om met oude of legacy data
3. Hoe overtuigen we de rest van de organisatie

Daarnaast hebben we de 3 belangrijkste Best Practices voor Data Migratie op een rijtje gezet:

1. Planning en Voorbereiding voor Gegevensmigratie

 

Belangrijke Stappen en Overwegingen:caa61c7b-2461-44c3-a333-69b96b3aca17

 • Voer een grondige gegevensinventarisatie en -beoordeling uit om de reikwijdte te begrijpen
 • Definieer duidelijke doelstellingen en succescriteria voor de migratie
 • Ontwikkel een gedetailleerd projectplan met tijdlijnen en resourceallocatie
 • Betrek belanghebbenden vroegtijdig om vereisten te verzamelen en afstemming te verzekeren

 

Voer een gegevensinventarisatie en -beoordeling uit:

Een grondige gegevensinventarisatie en -beoordeling vormt de basis van elke succesvolle datamigratie. Dit proces helpt om een volledig overzicht te krijgen van alle gegevens die gemigreerd moeten worden. Het identificeren van de omvang, structuur en kwaliteit van de huidige data is cruciaal om mogelijke problemen vroegtijdig te signaleren en effectief aan te pakken. Een uitgebreide inventarisatie zorgt ervoor dat alle betrokkenen een helder beeld hebben van de uitdaging die voor hen ligt, waardoor de planning en uitvoering van de migratie nauwkeuriger en efficiënter kunnen verlopen.

Definieer duidelijke doelstellingen en succescriteria:

Het vaststellen van duidelijke doelstellingen en succescriteria is essentieel om richting en focus aan het migratieproces te geven. Zonder duidelijke doelen kunnen projecten gemakkelijk uit de hand lopen, met vertragingen en kostenoverschrijdingen als gevolg. Succescriteria dienen als meetbare benchmarks om de voortgang en het uiteindelijke succes van de migratie te evalueren. Dit helpt niet alleen bij het bijsturen van het project indien nodig, maar ook bij het motiveren van het team door duidelijke doelen voor ogen te houden.

Ontwikkel een gedetailleerd projectplan:

Een gedetailleerd projectplan is de blauwdruk voor een succesvolle datamigratie. Dit plan moet tijdlijnen, mijlpalen, en middelenallocatie bevatten om ervoor te zorgen dat alle aspecten van de migratie grondig zijn gepland. Een goed projectplan helpt bij het beheren van de verwachtingen van belanghebbenden en zorgt ervoor dat alle teamleden weten wat er van hen wordt verwacht. Dit voorkomt miscommunicatie en zorgt voor een gestructureerde aanpak waarbij iedereen op dezelfde lijn zit.

Betrek belanghebbenden vroeg:

Het vroegtijdig betrekken van belanghebbenden is cruciaal voor het verzamelen van vereisten en het waarborgen van hun afstemming op het project. Door belanghebbenden vanaf het begin te betrekken, kunnen hun behoeften en verwachtingen duidelijk worden begrepen en geïntegreerd in het projectplan. Dit bevordert niet alleen de samenwerking, maar vermindert ook de weerstand tegen veranderingen, waardoor de kans op een succesvolle migratie aanzienlijk toeneemt.

Strategieën voor Risicobeperking: 58296ab2-0ce9-47e0-98e5-5305e366fc3f

 • Voer een pilotmigratie uit met een kleine dataset om potentiële problemen te identificeren
 • Stel een rollback-plan op voor het geval de migratie mislukt
 • Zorg voor adequate training en ondersteuning voor het migratieteam

Voer een proefmigratie uit:

Een proefmigratie met een kleine dataset is een effectieve manier om potentiële problemen vroegtijdig te identificeren. Dit stelt het team in staat om het migratieproces te testen en eventuele technische of procedurele knelpunten aan te pakken voordat de volledige migratie plaatsvindt. Een proefmigratie fungeert als een generale repetitie die waardevolle inzichten biedt en helpt om de uiteindelijke migratie soepeler te laten verlopen.

Stel een terugvalplan op:

Het opstellen van een rollback-plan is een essentieel onderdeel van risicobeheersing. In het geval dat de migratie mislukt, biedt een rollback-plan een duidelijke strategie om snel terug te keren naar de oorspronkelijke situatie zonder verlies van gegevens. Dit zorgt voor een extra beveiligingslaag en geeft alle betrokkenen gemoedsrust dat er een noodoplossing beschikbaar is, mocht er iets misgaan.

Zorg voor de juiste training en ondersteuning:

Zorg ervoor dat het migratieteam goed is getraind en dat er voldoende ondersteuning beschikbaar is gedurende het proces. Goed opgeleid personeel kan problemen sneller identificeren en oplossen, wat de algehele efficiëntie van de migratie verhoogt. Daarnaast zorgt adequate training ervoor dat teamleden zich zekerder voelen in hun rol, wat bijdraagt aan een soepel verlopend migratieproces.

 

2. Waarborgen van Gegevensintegriteit en Continuïteit

Best Practices voor Gegevensintegriteit: 6a41fe93-d5ef-4031-9b31-722f723ce2de

 • Gebruik geautomatiseerde tools voor gegevensvalidatie en -opschoning vóór de migratie
 • Implementeer checksums en hashing om de nauwkeurigheid van gegevens tijdens de overdracht te verifiëren
 • Voer post-migratie audits uit om gegevensvolledigheid en -consistentie te waarborgen

 

Automatiseer gegevensvalidatie en -opschoning:

Het gebruik van geautomatiseerde tools voor gegevensvalidatie en -opschoning vóór de migratie is een best practice die helpt om de nauwkeurigheid en consistentie van de gegevens te waarborgen. Deze tools kunnen snel en efficiënt grote hoeveelheden data analyseren en opschonen, waardoor menselijke fouten worden geminimaliseerd en de integriteit van de data behouden blijft. Dit is essentieel om ervoor te zorgen dat de gemigreerde gegevens betrouwbaar en bruikbaar zijn.

Implementeer checksums en hashing:

Checksums en hashing zijn belangrijke technieken om de nauwkeurigheid van gegevens tijdens de overdracht te verifiëren. Door deze methoden te gebruiken, kunnen gegevensintegriteit en -consistentie worden gecontroleerd, waardoor de kans op fouten of corruptie tijdens de migratie wordt verminderd. Dit helpt om de betrouwbaarheid van de gemigreerde gegevens te waarborgen en biedt een extra laag van beveiliging en vertrouwen in het migratieproces.

Voer audits na de migratie uit:

Na de migratie is het uitvoeren van audits cruciaal om de volledigheid en consistentie van de gegevens te controleren. Deze audits helpen bij het identificeren van eventuele problemen die tijdens de migratie zijn ontstaan en zorgen ervoor dat alle gegevens correct en volledig zijn overgedragen. Post-migratie audits bieden een laatste controle om ervoor te zorgen dat de migratie succesvol is verlopen en dat de gemigreerde data voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen.

Tools en Technieken: 58d48284-2231-48f0-83e3-2e6ff852f2c1

 • Gebruik ETL (Extract, Transform, Load) tools voor efficiënte gegevensverwerking
 • Houd gedetailleerde logboeken bij van het migratieproces voor probleemoplossing
 • Betrek data stewards bij het toezicht houden op de integriteitscontroles 

 

Gebruik ETL (Extract, Transform, Load) tools:

ETL-tools zijn onmisbaar voor een efficiënte verwerking van gegevens tijdens de migratie. Deze tools helpen bij het extraheren van gegevens uit de oude systemen, transformeren ze naar het gewenste formaat en laden ze in de nieuwe systemen. Door het gebruik van ETL-tools kan het migratieproces worden gestroomlijnd, waardoor tijd en moeite worden bespaard en de kans op fouten wordt verminderd. Ze zorgen ervoor dat de gegevens op een gestructureerde en gecontroleerde manier worden gemigreerd.

Houd gedetailleerde logboeken bij:

Het bijhouden van gedetailleerde logboeken van het migratieproces is essentieel voor het oplossen van problemen en het waarborgen van de traceerbaarheid van de data. Deze logboeken bieden een gedetailleerd overzicht van elke stap in het proces, waardoor het gemakkelijker wordt om eventuele problemen op te sporen en op te lossen. Daarnaast fungeren ze als waardevolle documentatie voor toekomstige referentie en analyse.

Betrek gegevensbeheerders:

Het betrekken van data stewards bij de integriteitscontroles tijdens het migratieproces is een best practice die helpt om de nauwkeurigheid en consistentie van de gegevens te waarborgen. Data stewards hebben de expertise om de kwaliteit van de gegevens te monitoren en eventuele problemen snel te identificeren en aan te pakken. Hun betrokkenheid zorgt ervoor dat de gegevens gedurende het hele migratieproces correct worden beheerd en gecontroleerd.

3. Leren van Anderen

Geleerde Lessen: 666d06cd-2c2d-4f9f-8253-8f4a28dc910d

 • Begin met een uitgebreid gegevensbeheerraamwerk
 • Zorg voor voortdurende communicatie en samenwerking tussen alle belanghebbenden
 • Wijs voldoende tijd toe voor test- en validatiefasen

 

Begin met een uitgebreid data governance framework:

Een uitgebreid data governance framework vormt de basis voor een gestructureerde en succesvolle datamigratie. Dit framework definieert de richtlijnen, verantwoordelijkheden en procedures voor het beheren en beveiligen van gegevens. Het zorgt ervoor dat alle betrokkenen duidelijke richtlijnen hebben en helpt bij het handhaven van de kwaliteit en integriteit van de gegevens gedurende het hele migratieproces.

Zorg voor continue communicatie en samenwerking:

Continue communicatie en samenwerking tussen alle belanghebbenden zijn cruciaal voor het succes van een datamigratie. Regelmatige updates en open communicatielijnen helpen om iedereen op de hoogte te houden en eventuele zorgen of problemen snel aan te pakken. Samenwerking bevordert een gedeeld begrip van de doelstellingen en zorgt ervoor dat alle teamleden op dezelfde lijn zitten, wat de kans op een succesvolle migratie vergroot.

Reserveer voldoende tijd voor testen en validatie:

Het reserveren van voldoende tijd voor test- en validatiefases is essentieel om ervoor te zorgen dat de migratie soepel verloopt. Door grondig te testen, kunnen potentiële problemen worden geïdentificeerd en opgelost voordat de daadwerkelijke migratie plaatsvindt. Dit helpt om verrassingen te voorkomen en zorgt ervoor dat de gemigreerde gegevens correct en bruikbaar zijn. Testen en valideren zijn cruciale stappen om de kwaliteit en betrouwbaarheid van de migratie te waarborgen.

Best Practices: 0fc56b01-dbe3-4e11-8026-96c5f3432907

 • Documenteer elke stap van het migratieproces voor toekomstig gebruik
 • Wees bereid om onverwachte uitdagingen met flexibiliteit aan te pakken
 • Focus op gegevenskwaliteit boven snelheid om op lange termijn succes te verzekeren

 

Documenteer elke stap van het migratieproces:

Het documenteren van elke stap van het migratieproces is belangrijk voor toekomstige referentie en analyse. Gedetailleerde documentatie biedt inzicht in de uitgevoerde stappen, de gebruikte technieken en de gegenereerde resultaten. Dit is niet alleen nuttig voor het oplossen van eventuele problemen, maar ook voor het verbeteren van toekomstige migraties. Goed gedocumenteerde processen zorgen voor transparantie en maken het gemakkelijker om de migratie te evalueren en optimaliseren.

Wees voorbereid op onverwachte uitdagingen:

Flexibiliteit en paraatheid om onverwachte uitdagingen aan te pakken zijn essentieel voor een succesvolle datamigratie. Ondanks de beste planning kunnen er altijd onvoorziene problemen optreden. Door flexibel te zijn en snel te reageren op deze uitdagingen, kan het migratieteam oplossingen vinden en de migratie voortzetten zonder significante vertragingen of problemen. Dit vraagt om een proactieve aanpak en het vermogen om snel te schakelen.

Focus op gegevenskwaliteit boven snelheid:

Bij datamigratie is het cruciaal om de kwaliteit van de gegevens boven de snelheid van het proces te stellen. Het waarborgen van de nauwkeurigheid, consistentie en betrouwbaarheid van de gemigreerde gegevens is essentieel voor het succes op lange termijn. Hoewel het verleidelijk kan zijn om de migratie snel af te ronden, is het belangrijker om ervoor te zorgen dat de gegevens correct en bruikbaar zijn. Dit zal op de lange termijn problemen voorkomen en de waarde van de gemigreerde data maximaliseren.

Conclusie

Datamigratie van legacy systemen naar moderne oplossingen is een complex proces dat zorgvuldige planning, uitvoering en nazorg vereist. Door de bovengenoemde stappen en best practices te volgen, kunnen organisaties de risico's minimaliseren en de integriteit en continuïteit van hun gegevens waarborgen. Leren van de ervaringen van anderen en het gebruik van geavanceerde tools en technieken zijn essentieel om dit proces succesvol te maken.

Lijkt het je wat om verder te praten? Vraag een gesprek aan!